Algemene Voorwaarden
 1. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) worden de volgende definities gehanteerd:
  • Fit Fundamentals: Fit Fundamentals BV, gevestigd aan de Graafschap Hollandlaan 5 te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 93007248.
  • Klant: De rechtspersoon die met Fit Fundamentals een Overeenkomst aangaat.
  • Diensten: De door Fit Fundamentals aan de Klant te leveren diensten, zoals Fit Check, Fit Insights en Fit Program.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Fit Fundamentals en de Klant, waarbij Fit Fundamentals zich verbindt om Diensten te leveren aan de Klant en de Klant zich verbindt om de Diensten af te nemen en te betalen.
  • Offerte: De schriftelijke aanbieding van Fit Fundamentals aan de Klant, waarin de Diensten, de prijzen en de overige voorwaarden worden gespecificeerd.
 1. Betrouwbaarheid en professionaliteit

Fit Fundamentals zal zich inspannen om de Diensten met de uiterste zorgvuldigheid en professionaliteit uit te voeren, conform de met de Klant overeengekomen afspraken.

 1. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 • Fit Fundamentals behoudt zich het recht voor om haar aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang de Klant de offerte nog niet heeft geaccepteerd.
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de offerte van Fit Fundamentals heeft geaccepteerd, ofwel op het moment dat Fit Fundamentals is gestart met de uitvoering van de Diensten op verzoek van de Klant.
 1. Prijzen

 • Alle genoemde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief btw, reis- en onkostenvergoeding en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Fit Fundamentals behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen, met inachtneming van een redelijke termijn van preadvies.
 • Prijswijzigingen gelden vanaf de datum van inwerkingtreding, tenzij anders is vermeld.
 1. Betaling

 • Betaling dient te geschieden op de door Fit Fundamentals gefactureerde wijze.
 • De termijn van betaling bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien de Klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant is dan wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • Fit Fundamentals is gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de Klant niet tijdig betaalt.
 1. Annulering

 • De Klant kan de Overeenkomst tot 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, zonder kosten annuleren.
 • Na de termijn van 14 dagen kan de Klant de Overeenkomst slechts annuleren met instemming van Fit Fundamentals. Fit Fundamentals is in dat geval gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen.
 • De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het aantal dagen dat de Klant de Overeenkomst nog laat lopen. De annuleringskosten bedragen:
  • Tot 30 dagen voor aanvang van de Diensten: 10% van de overeengekomen prijs.
  • Tussen de 20 en 30 dagen voor aanvang van de Diensten: 25% van de overeengekomen prijs.
  • Tussen de 10 en 20 dagen voor aanvang van de Diensten: 50% van de overeengekomen prijs.
  • Binnen 10 dagen voor aanvang van de Diensten: 100% van de overeengekomen prijs.
 1. Levering

 • Fit Fundamentals zal de Diensten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de met de Klant overeengekomen termijn, leveren.
 • Indien Fit Fundamentals de Diensten niet tijdig levert, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden of de nakoming van de Overeenkomst op te schorten.
 1. Klachten

 • De Klant dient de klacht schriftelijk of per e-mail aan Fit Fundamentals te melden.
 • De Klant dient de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de klacht, aan Fit Fundamentals te melden.
 • Fit Fundamentals zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke of per e-mail ingediende klacht in behandeling nemen. 
 • Fit Fundamentals zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en de Klant in de gelegenheid stellen om zijn of haar klacht toe te lichten. Fit Fundamentals zal de Klant binnen 14 dagen na afronding van het onderzoek informeren over de uitkomst van de klachtenprocedure.
 • Fit Fundamentals zal de Klant schriftelijk informeren over de beslissing op de klacht. 
 • Indien de Klant niet tevreden is met de beslissing van Fit Fundamentals, kan de Klant de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. 
 • De geschillencommissie zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. De beslissing van de geschillencommissie is bindend voor Fit Fundamentals en de Klant.
 • De kosten van de geschillencommissie worden door de Klant gedragen.
 1. Privacy

Fit Fundamentals zal de persoonsgegevens van de Klant behandelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fit Fundamentals zal de persoonsgegevens van de Klant niet verstrekken aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de Klant.

 1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en het materiaal dat Fit Fundamentals ter beschikking stelt aan de Klant, behoren toe aan Fit Fundamentals. De Klant mag de Diensten en het materiaal slechts gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de Diensten of het materiaal te kopiëren, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit Fundamentals.

 1. Aansprakelijkheid

Fit Fundamentals is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van gebruikmaking van de Diensten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Fit Fundamentals. De aansprakelijkheid van Fit Fundamentals is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door Fit Fundamentals voor de Diensten in rekening gebrachte vergoeding.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uit overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag (Nederland).

 1. Wijzigingen

Fit Fundamentals behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op de website van Fit Fundamentals (01-02-2024)

 1. Slotbepalingen

 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig of niet-uitvoerbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.
 • In plaats van de nietige of niet-uitvoerbare bepaling, zullen partijen in overleg treden om een ​​nieuwe bepaling te bepalen die zoveel mogelijk de strekking van de nietige of niet-uitvoerbare bepaling volgt.
 • Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen partijen met betrekking tot dit onderwerp.

Opgesteld te Den Haag, op 01-02-2024

Fit Fundamentals BV